• ผลิตภัณฑ์ให้บริการวิชาการ

 • ผลิตภัณฑ์รับออกแบบ

 • ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร

 • ผลิตภัณฑ์น้ำฝักข้าว

 • ผลิตภัณฑ์น้ำมันจมูกข้าว

 • ผลิตภัณฑ์น้ำยาดันฝุ่น

วิสัยทัศน์ของ NPRU-UBI PDF  | พิมพ์ |  อีเมล

มุ่งความเป็นเลิศในแหล่งบ่มเพาะวิสากิจในสถาบันอุดมศึกษา ในการสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับนักศึกษาบัณฑิต ศิษย์เก่า คณาจารย์และชุมชน ที่สนใจทำธุรกิจ โดยการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ บนพื้นฐานของความพร้อมด้านวิชาการและด้านบริหาร เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 
พันธกิจของ NPRU-UBI

 

 • เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ในการพัฒนาความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการบ่มเพาะและนำเอาผลงานวิจัยและพัฒนา และความพร้อมด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ และชุมชนที่สนใจในการทำธุรกิจและผู้ประกอบการในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมให้นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากร เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในโครงการของ NPRU-UBI และตั้ง SE-Club
 • สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางธุรกิจในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

 

 
วัตถุประสงค์ของ NPRU-UBI

 

 • เพื่อการผลักดันและส่งเสริมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าและดำเนินการวิสาหกิจ
 • เพื่อการให้คำปรึกษาและข้อมูลในการจัดตั้งบริษัทและจัดฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในฐานะผู้ประกอบการ
 • เพื่อประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัทและความร่วมมือ
 • เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่ และผู้ประกอบการรายใหม่ในภาควิสาหกิจ

 

 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับบริการ

 • นักศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจประกอบธุรกิจ
 • เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีงานวิจัยรองรับ
 • มีความตั้งใจจริงในการทำธุรกิจ

 
บริการของ NPRU-UBI

การให้บริการของ NPRU-UBI มีการให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมบ่มเพาะ ดังนี้

 1. พื้นที่ของสำนักงาน
 2. ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ห้องประชุม ห้องสมุด และ Internet
 3. การให้คำปรึกษาแนะนำพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจ ประกอบด้วย การอบรมการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น การจัดทำแผนธุรกิจ การเริ่มต้นและจัดตั้งธุรกิจ การร่วมมือทางธุรกิจ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 4. การให้บริการปรึกษา แนะนำการประกอบการในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการอุตสาหกรรม การพัฒนาบุคลากร การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเงินและบัญชี การพัฒนาเทคโนโลยี เป็นต้น
 5. การให้บริการเชื่อมโยงกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการธุรกิจทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 6. กิจกรรมการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการในสถาบันการศึกษา
 7. การสนับสนุนการดำเนินการธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ เช่น การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น