• ผลิตภัณฑ์รับออกแบบ

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันจมูกข้าว

  • ผลิตภัณฑ์ให้บริการวิชาการ

  • ผลิตภัณฑ์น้ำฝักข้าว

  • ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร

  • ผลิตภัณฑ์น้ำยาดันฝุ่น

 

Fundamental Level (ตอนที่4)

โดยคุณณัฐวรรธน์ นวะมะรัตน์

นักเขียนประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประการแรกคือ "หน่วยงานภาครัฐ" (Public sector) อาจต้องมองในหลายๆ ส่วนประกอบด้วยกันทั้งในเรื่องลักษณะขององค์กรและความท้าทายขององค์กร และประการที่สอง คือ "ผู้นำ" (Leader) ซึ่งหากศึกษาถึงลักษณะองค์กรในประการแรก จะมองเห็นถึงความสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมและความท้าทายดังรูปครับ

(ที่มา : การใช้เกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.)

(โปรดติดตามตอนต่อไป)