• ผลิตภัณฑ์น้ำมันจมูกข้าว

  • ผลิตภัณฑ์ให้บริการวิชาการ

  • ผลิตภัณฑ์น้ำฝักข้าว

  • ผลิตภัณฑ์น้ำยาดันฝุ่น

  • ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร

  • ผลิตภัณฑ์รับออกแบบ

 

Fundamental Level (ตอนที่3)

โดยคุณณัฐวรรธน์ นวะมะรัตน์

นักเขียนประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


บทที่ 2 : องค์กร
ในการพัฒนาเพื่อการความสำเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐนั้นได้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังมีรายละเอียดดังนี้

 (ที่มา :เกณฑ์ PMQAระดับพื้นฐาน ,ภาวนา กิตติวิมลชัย :มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเรียนรู้ในบริบทที่ 1 นั้นจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจว่าอะไรคือการเป็นเลิศขององค์กรภาครัฐให้เข้าใจเสียก่อนเพราะเป็นหัวใจสำคัญของเกณฑ์ PMQA ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
1.    ประชาชนได้รับการบริการ/ดูแลอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิผล
2.    พันธกิจที่ได้รับมอบหมายสามารถบรรลุได้อย่างมีประสิทธิผล
3.    การดำเนินการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว โปร่งใส
4.    การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่า มีผลิตภาพสูง
5.    ประเทศชาติมีความมั่นคง และศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น
ซึ่งหากมองย้อนไปแล้ว การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award, PMQA) เป็นการนำกรอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 รวมทั้งหลักเกณฑ์ และแนวคิดของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)  และ Thailand Quality Award (TQA) มารวมกันเพื่อสอดรับกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นที่มาของ PMQA
(โปรดติดตามตอนต่อไป)