• ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร

  • ผลิตภัณฑ์น้ำยาดันฝุ่น

  • ผลิตภัณฑ์รับออกแบบ

  • ผลิตภัณฑ์ให้บริการวิชาการ

  • ผลิตภัณฑ์น้ำฝักข้าว

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันจมูกข้าว


Fundamental Level  (ตอนที่2)

โดยคุณณัฐวรรธน์ นวะมะรัตน์

นักเขียนประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแนวคิดในการพัฒนา FL
•    มุ่งเน้นให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติมากกว่าการเขียนรายงาน
•    เน้นการวิเคราะห์กระบวนการอย่างเป็นระบบและการสร้างความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์
•    ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและตัวชี้วัดที่ส่วนราชการเก็บอยู่
•    เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและบูรณาการ
•    เน้นการพัฒนามากกว่าการได้รางวัล
•    เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและส่งมอบบริการสาธารณะซึ่งอาศัยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ กำหนดแนวทางและวิธีการการนำไปปฏิบัติและติดตามประเมินผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน บูรณาการและการสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะการเทียบเคียงขีดสมรรถนะ(Benchmarking)กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือนำกรณีการปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศ(Best Practices)มาเป็นแบบอย่าง
ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของ FL นี้มีอยู่ 7 หมวด รวม 52 ประเด็นซึ่งแต่ละประเด็นเป็นการมุ่งเน้นกระบวนการและระบบงานพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อตอบสนองประเด็นต่างๆ ของ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และเป็นเรื่องที่ส่วนราชการต้องดำเนินการในแต่ละประเด็นให้ครบในทุกข้อและทุกหมวดซึ่งการนำไปใช้นั้น มีขั้นตอนดังนี้
•    ส่วนราชการประเมินตนเองภายใต้กรอบ Fundamental Level ระบุจุดที่ยังต้องพัฒนา(OFI)
•    จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงประจำปีให้สอดคล้องโดยระบุตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์ให้ชัดเจน
•    ดำเนินการปรับปรุงตามแผน
•    วัดผลการปรับปรุง
ครับที่กล่าวมาเป็นการเรียนรู้กับ FL หรือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐานซึ่งจะได้นำเสนอในรายละเอียดตอนต่อไปครับ
(ที่มา:เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน, สำนักงาน ก.พ.ร.)