• ผลิตภัณฑ์ให้บริการวิชาการ

  • ผลิตภัณฑ์รับออกแบบ

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันจมูกข้าว

  • ผลิตภัณฑ์น้ำฝักข้าว

  • ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร

  • ผลิตภัณฑ์น้ำยาดันฝุ่น


Fundamental Level  (ตอนที่1)

โดยคุณณัฐวรรธน์ นวะมะรัตน์

นักเขียนประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


บทที่ 1 : ความหมายความสำคัญ
ในยุคการปฏิรูประบบราชการแบบบูรณาการเน้นความเป็นเลิศในการบริหารจัดการPMQA (Public Sector Management Quality Award : รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)จึงต้องยอมรับว่า ในวันนี้ เราก้าวสู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภาครัฐจึงมีการบูรณาการในการบริหารจัดการใหม่โดยคำนึงถึงสังคมและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอาจมีวิธีการที่ใช้ดังนี้
•    ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กร หาจุดแข็งหรือจุดเด่นขององค์กรรวมถึงการกำหนดทิศทาง ความชัดเจนขององค์กรตลอดจนถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
•    ดึงเอาทรัพยากรที่มีขององค์กรทั้งหมดเพื่อบูรณาการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ
•    สร้างความแตกต่างโดยไม่แตกแยกโดยใช้ทรัพยากรที่มีและไม่จำเป็นต้องเหมือนกับของคนอื่น
•    พิสูจน์ความสำเร็จโดยดูจากผลลัพธ์ ข้อมูล และตัวชี้วัด
•    สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
FL คืออะไร ?
FL ย่อมาจาก Fundamental Level หมายถึง เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานอันเป็นกรอบการประเมินผลการวัดคุณภาพการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ถือว่าเป็นกิจกรรมคุณภาพขั้นพื้นฐาน ที่ส่วนราชการพึงปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารจัดการขององค์การมีระบบที่ดีต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานเป็นกรอบการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาองค์การตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณพ.ศ. 2552 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การและจะนำเกณฑ์นี้มาใช้วัดผลความสำเร็จในรอบ 12 เดือนเกณฑ์คุณภาพดังกล่าวถือว่าเป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรเบื้องต้น และเป็นแนวทาง“การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น”ซึ่งหากส่วนราชการสามารถดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานแล้วและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับก้าวหน้าและระดับเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ต่อไป
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานเป็นกรอบการประเมินที่สามารถบ่งชี้ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสะท้อนให้เห็นถึงระดับการพัฒนาของส่วนราชการโดยเฉลี่ยเป็นระดับที่กระบวนการหรือระบบเริ่มใช้ได้ผลดังนี้
•    มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับกิจกรรมในหัวข้อที่ประเมิน(Approach)
•    กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจยอมรับและเริ่มมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/กิจกรรมในกิจกรรมด้านนี้(Deployment)
•    องค์กรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมด้านนี้อาจมีการปรับปรุงให้กระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้นบ้าง(Learning)
•    กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนี้สอดรับสนับสนุนกิจกรรมระดับสำคัญขององค์กรที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ(Intergration)
(โปรดติดตามตอนต่อไป)