• ผลิตภัณฑ์น้ำมันจมูกข้าว

  • ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร

  • ผลิตภัณฑ์ให้บริการวิชาการ

  • ผลิตภัณฑ์น้ำฝักข้าว

  • ผลิตภัณฑ์น้ำยาดันฝุ่น

  • ผลิตภัณฑ์รับออกแบบ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อ.เมือง จ.นครปฐม
73000

: 034-363466

: 086-3052458

: 034-363466

: npruubi@gmail.com