• ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร

  • ผลิตภัณฑ์รับออกแบบ

  • ผลิตภัณฑ์ให้บริการวิชาการ

  • ผลิตภัณฑ์น้ำฝักข้าว

  • ผลิตภัณฑ์น้ำยาดันฝุ่น

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันจมูกข้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจร่วมจัดงาน
  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้ร่วมจัดนิทรรศการเส้นทางสู่กองทุนตั้งตัวได้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี นายอภิชาต จีระชาติ
อ่านต่อ 2733 Hits 23 สิงหาคม 2012, 00.00
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553
อ่านต่อ 3746 Hits 14 ธันวาคม 2010, 09.00
ผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจออกรายการ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 คุณรัตนพงษ์ จันทวงษ์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว ได้ออกรายการทีวี "กิจอยู่คือ" ช่อง TTV โดยผู้สนใจสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ http://www.youtube.com/view_play_list?p=63A9FB8018BC2D06
อ่านต่อ 3819 Hits 15 พฤศจิกายน 2010, 15.32

UBI Variety

Fundamental Level (ตอนที่4)

ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประการแรกคือ "หน่วยงานภาครัฐ" (Public sector) อาจต้องมองในหลายๆ ส่วนประกอบด้วยกันทั้งในเรื่องลักษณะขององค์กรและความท้าทายขององค์กร และประการที่สอง คือ "ผู้นำ" (Leader) ซึ่งหากศึกษาถึงลักษณะองค์กรในประการแรก จะมองเห็นถึงความสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมและความท้าทายดังรูปครับ

Read More

Fundamental Level (ตอนที่3)

บทที่ 2 : องค์กร
ในการพัฒนาเพื่อการความสำเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐนั้นได้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังมีรายละเอียดดังนี้

Read More

Fundamental Level (ตอนที่2)

แนวคิดในการพัฒนา FL
•    มุ่งเน้นให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติมากกว่าการเขียนรายงาน
•    เน้นการวิเคราะห์กระบวนการอย่างเป็นระบบและการสร้างความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์
•    ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและตัวชี้วัดที่ส่วนราชการเก็บอยู่
•    เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและบูรณาการ
•    เน้นการพัฒนามากกว่าการได้รางวัล
•    เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและส่งมอบบริการสาธารณะซึ่งอาศัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ กำหนดแนวทางและวิธีการการนำไปปฏิบัติและติดตามประเมินผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน บูรณาการและการสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะการเทียบเคียงขีดสมรรถนะ(Benchmarking)กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือนำกรณีการปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศ(Best Practices)มาเป็นแบบอย่าง Read More

Fundamental Level (ตอนที่1)

บทที่ 1 : ความหมายความสำคัญ
ในยุคการปฏิรูประบบราชการแบบบูรณาการเน้นความเป็นเลิศในการบริหารจัดการPMQA (Public Sector Management Quality Award : รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)จึงต้องยอมรับว่า ในวันนี้ เราก้าวสู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภาครัฐจึงมีการบูรณาการในการ บริหารจัดการใหม่โดยคำนึงถึงสังคมและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอาจมีวิธี การที่ใช้ดังนี้ Read More

Developer :เสริมศักยภาพอย่างสร้างสรรค์

เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์การเรียนรู้ในงานที่หลายคนไม่จำเป็น ต้องทำงานแม้กระทั่งในการเรียนอาจเจอปัญหาคือการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยน แปลง
ปรับเปลี่ยน ไปตามกระแสสังคม  เปลี่ยนแปลงไปตามภาระหน้าที่ Read More